เข้าสู่ระบบ        หน้าหลัก
      บริการต่างๆ
  ตารางการสอนของอาจารย์
  ตารางการใช้ห้อง
  ปฏิทินการศึกษา
  หลักสูตรการศึกษา
  ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

เงื่อนไขของการ ค้นหา
   
ปีการศึกษา    ภาคการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประเภทนักศึกษา
ค้นหาตามรหัสวิชา


ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน
รหัสรายวิชา ชุดที่ section ชื่อรายวิชา หน่วยกิต จำนวนที่รับ จำนวนที่ลงทะเบียน ประเภท
น.ศ. ที่เปิดให้ลง
รายละเอียดเพิ่ม
AC54613 1 31 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 999 5 พิเศษ
AC54709 1 31 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 999 5 พิเศษ
AC58611 1 31 การภาษีอากร 2 3(2-2-5) 999 18 พิเศษ
BA54603 1 31 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 999 0 พิเศษ
BA54604 1 31 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 999 40 พิเศษ
BA58701 1 31 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 999 22 พิเศษ
CD54802 1 01 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 5(450) 999 35 ปกติ
CS58601 1 31 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CS58614 1 31 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 999 0 พิเศษ
CT54713 1 31 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 999 5 พิเศษ